Taipei Railway Station: Check Fun (Station Front Metro Mall )
No 2.2 Taipei Station Front Metro Mall

Ximending: Mai Ge Zi ﹣ (Hanzhong store)
No. 34-1 Hanzhong Street, Wanhua District, Taipei City, Taiwan (Next to hot-star large fried chicken)

Shilin:Mai Ge Zi ﹣ (Shilin Dadong store, near the entance of Shilin night market, Wenlin Road)
No.13-2 Dadong Road, Shilin Night Market, Shilin District, Taipei City

Tamsui:Mai Ge Zi ﹣ 
(Tamsui store)
No.125, Zhongzheng Road, Tamsui District, New Taipei City
(Next to the OK store at Tamsui old street)